کلید واژه: "SMART"

آموزش هدف‌گذاری به شیوه SMART

اهداف باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع‌گرایانه و قابل اندازه‌گیری باشند. بیشتر »