کلید واژه: "کوثربلاگ"

اطلاع از انتشار نظر از طریق پست الکترونیکی

در سامانه جدید بروزرسانی شده ، برای اطلاع پیدا کردن از نظرات ثبت شده روی وبلاگ، از طریق پست الکترونیکی می بایست آن را فعال نمائید. مراحل زیر را دنبال کنید : 1- صفحه شخصی من 2 - موارد اختیاری 3- انتخاب گزینه های : اطلاع از انتشار نظر از طریق پست الکتر… بیشتر »
1 3