کلید واژه: "غلط های ویرایشی و نگارشی"

اصطحکاک یا اصطکاک؟ مسئله این است.

شیوه صحیح نوشتن این کلمه «اصطکاک» است. … بیشتر »