موضوع: "آموزش های ویدیویی"

آموزش ویدیویی بخش "اجزای وبلاگ"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی بخش "پیام ها"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی بخش "تجزیه و تحلیل وبلاگ"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی "بکارگیری صوت و فیلم در وبلاگ"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی "افزودن ابزارهای جانبی"

دریافت ویدیو

آموزش ویدیویی "افزودن پیوندهای وبلاگ"

 دریافت ویدیو

 
دانلود تقویم کامل سال 98