کلید واژه: "کار نامک چیست؟"

نامک چیست؟

 نامک آدرس: نام های کوتاه شده برای یک نشانی اینترنتی از طریق نامک (نشانی کوتاه شده)، می توانید بجای نوشتن آدرس طولانی یک مطلب، از یک آدرس کوتاه و بامفهوم برای مطالب خود استفاده کنید. مثال: آدرس یکی از مطالب به شکل زیر است:… بیشتر »
 
اربعین