کلید واژه: "ویژگی های ظاهری یک پست چیست؟"

3 ویژگی ظاهری یک پست وبلاگی

پرهیز از پارگراف های بلند در وبلاگ نویسی بهتر است از نوشتن پاراگراف های بلند و طولانی پرهیز کنید. سعی کنید متن را به قطعات کوچک تر تقسیم و برای هر بخش یک عنوان مجزا قرار دهید. حتی می توانید به جای درج کردن پشت سرهم، اطلاعات خود را به صورت لیست، جدول یا… بیشتر »