کد رنگ ها برای زبان HTML

در بعضی از قالب ها امکان تغییر رنگ زمینه و متن ، ابزارک و… وجود دارد.با استفاده از دانستن مقادیر رنگها می توانیم تغییراتی در بعضی از قالب ها ایجاد کنیم.رنگ ها کاربرد زیادی در صفحات وب دارند .برای تغییر رنگ به نام يا كد رنگ ها احتياج خواهيد داشت. در اينجا تمامی كد رنگهای لازم را آورده ايم.

color hex

 

نام رنگ رنگ  کد رنگ
AliceBlue   #f0f8ff
AntiqueWhite   #faebd7
AntiqueWhite1   #ffefdb
AntiqueWhite2   #eedfcc
AntiqueWhite3   #cdc0b0
AntiqueWhite4   #8b8378
aquamarine1   #7fffd4
aquamarine2   #76eec6
aquamarine4   #458b74
azure1   #f0ffff
azure2   #e0eeee
azure3   #c1cdcd
azure4   #838b8b
beige   #f5f5dc
bisque1   #ffe4c4
bisque2   #eed5b7
bisque3   #cdb79e
bisque4   #8b7d6b
black   #000000
BlanchedAlmond   #ffebcd
blue1   #0000ff
blue2   #0000ee
blue4   #00008b
BlueViolet   #8a2be2
brown   #a52a2a
brown1   #ff4040
brown2   #ee3b3b
brown3   #cd3333
brown4   #8b2323
burlywood   #deb887
burlywood1   #ffd39b
burlywood2   #eec591
burlywood3   #cdaa7d
burlywood4   #8b7355
CadetBlue   #5f9ea0
CadetBlue1   #98f5ff
CadetBlue2   #8ee5ee
CadetBlue3   #7ac5cd
CadetBlue4   #53868b
chartreuse1   #7fff00
chartreuse2   #76ee00
chartreuse3   #66cd00
chartreuse4   #458b00
chocolate   #d2691e
chocolate1   #ff7f24
chocolate2   #ee7621
chocolate3   #cd661d
coral   #ff7f50
coral1   #ff7256
coral2   #ee6a50
coral3   #cd5b45
coral4   #8b3e2f
CornflowerBlue   #6495ed
cornsilk1   #fff8dc
cornsilk2   #eee8cd
cornsilk3   #cdc8b1
cornsilk4   #8b8878
cyan1   #00ffff
cyan2   #00eeee
cyan3   #00cdcd
cyan4   #008b8b
DarkGoldenrod   #b8860b
DarkGoldenrod1   #ffb90f
DarkGoldenrod2   #eead0e
DarkGoldenrod3   #cd950c
DarkGoldenrod4   #8b6508
DarkGreen   #006400
DarkKhaki   #bdb76b
DarkOliveGreen   #556b2f
DarkOliveGreen1   #caff70
DarkOliveGreen2   #bcee68
DarkOliveGreen3   #a2cd5a
DarkOliveGreen4   #6e8b3d
DarkOrange   #ff8c00
DarkOrange1   #ff7f00
DarkOrange2   #ee7600
DarkOrange3   #cd6600
DarkOrange4   #8b4500
DarkOrchid   #9932cc
DarkOrchid1   #bf3eff
DarkOrchid2   #b23aee
DarkOrchid3   #9a32cd
DarkOrchid4   #68228b
DarkSalmon   #e9967a
DarkSeaGreen   #8fbc8f
DarkSeaGreen1   #c1ffc1
DarkSeaGreen2   #b4eeb4
DarkSeaGreen3   #9bcd9b
DarkSeaGreen4   #698b69
DarkSlateBlue   #483d8b
DarkSlateGray   #2f4f4f
DarkSlateGray1   #97ffff
DarkSlateGray2   #8deeee
DarkSlateGray3   #79cdcd
DarkSlateGray4   #528b8b
DarkTurquoise   #00ced1
DarkViolet   #9400d3
DeepPink1   #ff1493
DeepPink2   #ee1289
DeepPink3   #cd1076
DeepPink4   #8b0a50
DeepSkyBlue1   #00bfff
DeepSkyBlue2   #00b2ee
DeepSkyBlue3   #009acd
DeepSkyBlue4   #00688b
DimGray   #696969
DodgerBlue1   #1e90ff
DodgerBlue2   #1c86ee
DodgerBlue3   #1874cd
DodgerBlue4   #104e8b
firebrick   #b22222
firebrick1   #ff3030
firebrick2   #ee2c2c
firebrick3   #cd2626
firebrick4   #8b1a1a
FloralWhite   #fffaf0
ForestGreen   #228b22
gainsboro   #dcdcdc
GhostWhite   #f8f8ff
gold1   #ffd700
gold2   #eec900
gold3   #cdad00
gold4   #8b7500
goldenrod   #daa520
goldenrod1   #ffc125
goldenrod2   #eeb422
goldenrod3   #cd9b1d
goldenrod4   #8b6914
gray   #bebebe
gray1   #030303
gray10   #1a1a1a
gray11   #1c1c1c
gray12   #1f1f1f
gray13   #212121
gray14   #242424
gray15   #262626
gray16   #292929
gray17   #2b2b2b
gray18   #2e2e2e
gray19   #303030
gray2   #050505
gray20   #333333
gray21   #363636
gray22   #383838
gray23   #3b3b3b
gray24   #3d3d3d
gray25   #404040
gray26   #424242
gray27   #454545
gray28   #474747
gray29   #4a4a4a
gray3   #080808
gray30   #4d4d4d
gray31   #4f4f4f
gray32   #525252
gray33   #545454
gray34   #575757
gray35   #595959
gray36   #5c5c5c
gray37   #5e5e5e
gray38   #616161
gray39   #636363
gray4   #0a0a0a
gray40   #666666
gray41   #696969
gray42   #6b6b6b
gray43   #6e6e6e
gray44   #707070
gray45   #737373
gray46   #757575
gray47   #787878
gray48   #7a7a7a
gray49   #7d7d7d
gray5   #0d0d0d
gray50   #7f7f7f
gray51   #828282
gray52   #858585
gray53   #878787
gray54   #8a8a8a
gray55   #8c8c8c
gray56   #8f8f8f
gray57   #919191
gray58   #949494
gray59   #969696
gray6   #0f0f0f
gray60   #999999
gray61   #9c9c9c
gray62   #9e9e9e
gray63   #a1a1a1
gray64   #a3a3a3
gray65   #a6a6a6
gray66   #a8a8a8
gray67   #ababab
gray68   #adadad
gray69   #b0b0b0
gray7   #121212
gray70   #b3b3b3
gray71   #b5b5b5
gray72   #b8b8b8
gray73   #bababa
gray74   #bdbdbd
gray75   #bfbfbf
gray76   #c2c2c2
gray77   #c4c4c4
gray78   #c7c7c7
gray79   #c9c9c9
gray8   #141414
gray80   #cccccc
gray81   #cfcfcf
gray82   #d1d1d1
gray83   #d4d4d4
gray84   #d6d6d6
gray85   #d9d9d9
gray86   #dbdbdb
gray87   #dedede
gray88   #e0e0e0
gray89   #e3e3e3
gray9   #171717
gray90   #e5e5e5
gray91   #e8e8e8
gray92   #ebebeb
gray93   #ededed
gray94   #f0f0f0
gray95   #f2f2f2
gray97   #f7f7f7
gray98   #fafafa
gray99   #fcfcfc
green1   #00ff00
green2   #00ee00
green3   #00cd00
green4   #008b00
GreenYellow   #adff2f
honeydew1   #f0fff0
honeydew2   #e0eee0
honeydew3   #c1cdc1
honeydew4   #838b83
HotPink   #ff69b4
HotPink1   #ff6eb4
HotPink2   #ee6aa7
HotPink3   #cd6090
HotPink4   #8b3a62
IndianRed   #cd5c5c
IndianRed1   #ff6a6a
IndianRed2   #ee6363
IndianRed3   #cd5555
IndianRed4   #8b3a3a
ivory1   #fffff0
ivory2   #eeeee0
ivory3   #cdcdc1
ivory4   #8b8b83
khaki   #f0e68c
khaki1   #fff68f
khaki2   #eee685
khaki3   #cdc673
khaki4   #8b864e
lavender   #e6e6fa
LavenderBlush1   #fff0f5
LavenderBlush2   #eee0e5
LavenderBlush3   #cdc1c5
LavenderBlush4   #8b8386
LawnGreen   #7cfc00
LemonChiffon1   #fffacd
LemonChiffon2   #eee9bf
LemonChiffon3   #cdc9a5
LemonChiffon4   #8b8970
light   #eedd82
LightBlue   #add8e6
LightBlue1   #bfefff
LightBlue2   #b2dfee
LightBlue3   #9ac0cd
LightBlue4   #68838b
LightCoral   #f08080
LightCyan1   #e0ffff
LightCyan2   #d1eeee
LightCyan3   #b4cdcd
LightCyan4   #7a8b8b
LightGoldenrod1   #ffec8b
LightGoldenrod2   #eedc82
LightGoldenrod3   #cdbe70
LightGoldenrod4   #8b814c
LightGoldenrodYellow   #fafad2
LightGray   #d3d3d3
LightPink   #ffb6c1
LightPink1   #ffaeb9
LightPink2   #eea2ad
LightPink3   #cd8c95
LightPink4   #8b5f65
LightSalmon1   #ffa07a
LightSalmon2   #ee9572
LightSalmon3   #cd8162
LightSalmon4   #8b5742
LightSeaGreen   #20b2aa
LightSkyBlue   #87cefa
LightSkyBlue1   #b0e2ff
LightSkyBlue2   #a4d3ee
LightSkyBlue3   #8db6cd
LightSkyBlue4   #607b8b
LightSlateBlue   #8470ff
LightSlateGray   #778899
LightSteelBlue   #b0c4de
LightSteelBlue1   #cae1ff
LightSteelBlue2   #bcd2ee
LightSteelBlue3   #a2b5cd
LightSteelBlue4   #6e7b8b
LightYellow1   #ffffe0
LightYellow2   #eeeed1
LightYellow3   #cdcdb4
LightYellow4   #8b8b7a
LimeGreen   #32cd32
linen   #faf0e6
magenta   #ff00ff
magenta2   #ee00ee
magenta3   #cd00cd
magenta4   #8b008b
maroon   #b03060
maroon1   #ff34b3
maroon2   #ee30a7
maroon3   #cd2990
maroon4   #8b1c62
medium   #66cdaa
MediumAquamarine   #66cdaa
MediumBlue   #0000cd
MediumOrchid   #ba55d3
MediumOrchid1   #e066ff
MediumOrchid2   #d15fee
MediumOrchid3   #b452cd
MediumOrchid4   #7a378b
MediumPurple   #9370db
MediumPurple1   #ab82ff
MediumPurple2   #9f79ee
MediumPurple3   #8968cd
MediumPurple4   #5d478b
MediumSeaGreen   #3cb371
MediumSlateBlue   #7b68ee
MediumSpringGreen   #00fa9a
MediumTurquoise   #48d1cc
MediumVioletRed   #c71585
MidnightBlue   #191970
MintCream   #f5fffa
MistyRose1   #ffe4e1
MistyRose2   #eed5d2
MistyRose3   #cdb7b5
MistyRose4   #8b7d7b
moccasin   #ffe4b5
NavajoWhite1   #ffdead
NavajoWhite2   #eecfa1
NavajoWhite3   #cdb38b
NavajoWhite4   #8b795e
NavyBlue   #000080
OldLace   #fdf5e6
OliveDrab   #6b8e23
OliveDrab1   #c0ff3e
OliveDrab2   #b3ee3a
OliveDrab4   #698b22
orange1   #ffa500
orange2   #ee9a00
orange3   #cd8500
orange4   #8b5a00
OrangeRed1   #ff4500
OrangeRed2   #ee4000
OrangeRed3   #cd3700
OrangeRed4   #8b2500
orchid   #da70d6
orchid1   #ff83fa
orchid2   #ee7ae9
orchid3   #cd69c9
orchid4   #8b4789
pale   #db7093
PaleGoldenrod   #eee8aa
PaleGreen   #98fb98
PaleGreen1   #9aff9a
PaleGreen2   #90ee90
PaleGreen3   #7ccd7c
PaleGreen4   #548b54
PaleTurquoise   #afeeee
PaleTurquoise1   #bbffff
PaleTurquoise2   #aeeeee
PaleTurquoise3   #96cdcd
PaleTurquoise4   #668b8b
PaleVioletRed   #db7093
PaleVioletRed1   #ff82ab
PaleVioletRed2   #ee799f
PaleVioletRed3   #cd6889
PaleVioletRed4   #8b475d
PapayaWhip   #ffefd5
PeachPuff1   #ffdab9
PeachPuff2   #eecbad
PeachPuff3   #cdaf95
PeachPuff4   #8b7765
pink   #ffc0cb
pink1   #ffb5c5
pink2   #eea9b8
pink3   #cd919e
pink4   #8b636c
plum   #dda0dd
plum1   #ffbbff
plum2   #eeaeee
plum3   #cd96cd
plum4   #8b668b
PowderBlue   #b0e0e6
purple   #a020f0
rebeccapurple   #663399
purple1   #9b30ff
purple2   #912cee
purple3   #7d26cd
purple4   #551a8b
red1   #ff0000
red2   #ee0000
red3   #cd0000
red4   #8b0000
RosyBrown   #bc8f8f
RosyBrown1   #ffc1c1
RosyBrown2   #eeb4b4
RosyBrown3   #cd9b9b
RosyBrown4   #8b6969
RoyalBlue   #4169e1
RoyalBlue1   #4876ff
RoyalBlue2   #436eee
RoyalBlue3   #3a5fcd
RoyalBlue4   #27408b
SaddleBrown   #8b4513
salmon   #fa8072
salmon1   #ff8c69
salmon2   #ee8262
salmon3   #cd7054
salmon4   #8b4c39
SandyBrown   #f4a460
SeaGreen1   #54ff9f
SeaGreen2   #4eee94
SeaGreen3   #43cd80
SeaGreen4   #2e8b57
seashell1   #fff5ee
seashell2   #eee5de
seashell3   #cdc5bf
seashell4   #8b8682
sienna   #a0522d
sienna1   #ff8247
sienna2   #ee7942
sienna3   #cd6839
sienna4   #8b4726
SkyBlue   #87ceeb
SkyBlue1   #87ceff
SkyBlue2   #7ec0ee
SkyBlue3   #6ca6cd
SkyBlue4   #4a708b
SlateBlue   #6a5acd
SlateBlue1   #836fff
SlateBlue2   #7a67ee
SlateBlue3   #6959cd
SlateBlue4   #473c8b
SlateGray   #708090
SlateGray1   #c6e2ff
SlateGray2   #b9d3ee
SlateGray3   #9fb6cd
SlateGray4   #6c7b8b
snow1   #fffafa
snow2   #eee9e9
snow3   #cdc9c9
snow4   #8b8989
SpringGreen1   #00ff7f
SpringGreen2   #00ee76
SpringGreen3   #00cd66
SpringGreen4   #008b45
SteelBlue   #4682b4
SteelBlue1   #63b8ff
SteelBlue2   #5cacee
SteelBlue3   #4f94cd
SteelBlue4   #36648b
tan   #d2b48c
tan1   #ffa54f
tan2   #ee9a49
tan3   #cd853f
tan4   #8b5a2b
thistle   #d8bfd8
thistle1   #ffe1ff
thistle2   #eed2ee
thistle3   #cdb5cd
thistle4   #8b7b8b
tomato1   #ff6347
tomato2   #ee5c42
tomato3   #cd4f39
tomato4   #8b3626
turquoise   #40e0d0
turquoise1   #00f5ff
turquoise2   #00e5ee
turquoise3   #00c5cd
turquoise4   #00868b
violet   #ee82ee
VioletRed   #d02090
VioletRed1   #ff3e96
VioletRed2   #ee3a8c
VioletRed3   #cd3278
VioletRed4   #8b2252
wheat   #f5deb3
wheat1   #ffe7ba
wheat2   #eed8ae
wheat3   #cdba96
wheat4   #8b7e66
white   #ffffff
WhiteSmoke   #f5f5f5
yellow1   #ffff00
yellow2   #eeee00
yellow3   #cdcd00
yellow4   #8b8b00
YellowGreen   #9acd32
 • 5 stars
  نظر از: پاک و منزه اهل پرواز
  1397/03/09 @ 11:59:31 ق.ظ

  پاک و منزه اهل پرواز [عضو] 

  سلام علیکم..
  چه رنگای قشنگی..

 • شیما حمیداوی
  نظر از: شیما حمیداوی
  1397/02/30 @ 10:45:44 ب.ظ

  شیما حمیداوی [بازدید کننده] 

  سلام چطور از این رنگ ها درقالب استفاده می کنن

  ____________
  با سلام و احترام
  بعضی از قالب ها در تنظیماتشان امکان تغییر رنگ وجود دارد مثل قالب امام زمان ،وقتی وارد تنظیمات شوید ،به دلخواه خود می توانید رنگ قسمت های مختلف را تغییر دهید ،باید از کد رنگ استفاده کنید و جایگزین نمایید.(بستگی به نوع قالب انتخابی شماست،برخی از قالب ها این امکان را ندارند)
  موفق باشید

 • 5 stars
  نظر از: حدیثـ
  1397/02/29 @ 11:37:34 ب.ظ

  حدیثـ [عضو] 

  سلام
  چه رنگ های جامع و کاملی ، البته در بعضی از قالب ها میشه استفاده کرد..
  اما در کل رنگ های قشنگیه :)

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.